อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง

การดูแลไซต์อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญสองประการในการให้คะแนนความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับความตระหนักด้านความปลอดภัยของคนงานในไซต์ การฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้สถานที่ก่อสร้างปราศจากอุบัติเหตุและอันตราย และไซต์ต้องประหยัดและให้ผลผลิต อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 5 วันที่เรียบง่ายที่สุดที่นำเสนอโดย โดยมีเป้าหมายสำหรับผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง ตัวแทนไซต์ ผู้จัดการโครงการและกรรมการและผู้รับผิดชอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าช่วยในการพัฒนาความรู้

  • สร้างความตระหนักในกฎความปลอดภัย และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพโดยรวม
  • อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจะสอนผู้จัดการและหัวหน้างานเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยทั่วไป ข้อบังคับต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีการประเมินปัจจัยเสี่ยง
  • ระเบียบการจัดการออกแบบก่อสร้าง จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบลักษณะของงาน

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และส่งต่อข้อมูลเดียวกันไปยังผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ การฝึกอบรมพิเศษเน้นเรื่องความปลอดภัยของนั่งร้าน การต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์ การขุดค้นและรื้อถอน และมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ มีแนวทางให้จัดการประชุมด้านความปลอดภัยของกล่องเครื่องมือเป็นประจำเพื่อแนะนำผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันอุบัติเหตุและมีการหารือเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ 

การบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

  • อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ หากจำเป็น ควรได้รับการตรวจสอบทุกวัน บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้สื่อสารข้อความด้านความปลอดภัยผ่านการปฐมนิเทศ คำแนะนำ การประชุม ป้าย โปสเตอร์ ฯลฯ
  • ทั่วทั้งสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและการป้องกัน การตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
  • การสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานยังอยู่ภายใต้โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ด้วย ในการจัดการสารเคมีเหลวที่ติดไฟได้และการจัดเก็บหรือการกำจัดอย่างปลอดภัย

การตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจำเป็นคุณลักษณะเพิ่มเติมของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ การฝึกอบรมจบลงด้วยการสอบ การทบทวนหลักสูตร การแก้ไขหลักสูตร การนำเสนอและผลการเรียนของหลักสูตร หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแล้ว อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าทั้งหมดไปปฏิบัติโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในแต่ละวัน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและดำเนินการตามขีดจำกัดที่ดีที่สุด 

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า